In Press Release

Mae ASH Cymru yn croeso canfyddiadau adroddiad y Coleg Brenhinol o Bediatrig a Iechyd Plant (RCPCH) ‘Stad o Iechyd Plant – 

Cymru’ ac yn cefnogi galwadau’r coleg am fwy o ardaloedd di-fwg ar gyfer pobl ifanc.

Mae canfyddiadau allweddol yn gweld yr RCPCH yn galw am estyniad i’r gwaharddiad ar ysmygu yn llefydd cyhoeddus i holl tir ysgolion, meysydd chwarae a cheysydd chwaraeon –  menter mae ASH Cymru wedi ymgyrchu dros am amser hir.

Mae ASH Cymru wedi cefnogi cynlluniau i ymestyn y gwaharddiad ysmygu i feysydd chwarae a meysydd tir ysgol yn y Mesur Iechyd Cyhoeddus (Cymru) sydd ar y gweill. Fodd bynnag, mae’r grŵp arweiniol ymgyrchu ar reolaeth tybaco hefyd yn credu dylai ardaloedd eraill sy’n cyfeillgar i blant fel meysydd chwaraeon a traethau cael eu cynnwys gan y deddfwriaeth.

Gofynwyd yr RCPCH i Iechyd Cyhoeddus Cymru amddiffyn gwasanaethau sy’n cefnogi menywod sy’n feichiog i roi’r gorau i smygu a sicrhau fod y gwasanaethau yn ar gael i bawb. Bydd angen nifer o gynnydd i leihau’r cyfraddau ysmygu o fewn menywod sy’n feichiog efo cyfra

ddau presennol yn rhy uchel, yn amrywio o mor isel â 13.1% yn Sir Powys i 24.4% yn Cwm Taf. Mae ysmygu ôl-enedigol hefyd yn problem – 75% o fenywod yn dychwelyd i ysmygu o fewn 1 blwyddyn ar ôl enedigaeth. Mae hyn ei hun yn problem syfrdanol oherwydd y niwed sydd yn gysylltiedig a mwg ail-law.

Mae’r adrodd yn galw am weithrediad ar ysmygu o fewn pobl ifanc, yn benodol o fewn merched o ardaloedd cymdeithasol-economaidd difreintiedig sy’n fwy tebygol o droi’n ysmygwyr yn ddiweddarach mewn bywyd. 7% o fechgyn 15 mlwydd oed a 9% o ferched yn ys

mygu yn bresennol yng Nghymru, sy’n ostyngiad syfrdanol yn flynyddoedd diweddar. Bydd mesurau rheolaeth tybaco ymhellach yn lleihau’r amlygiad pobl ifanc i ysmygu ac yn di-normaleiddio’r arfer fel gweithgaredd pob dydd.

Leave a Comment