Cwrdd â’n bwrdd

Yn gyfrifol am reolaeth gyffredinol a chyfeiriad strategol ASH Cymru

Cadeirydd: Scott Sanders

Mae Scott yn Brif Weithredwr Cymdeithas Tai Linc-Cymru. Mae’n gyn-gyfarwyddwr grŵp Pobl ac mae wedi dal nifer o swyddi gyda chyfrifoldeb am Reoli Asedau, Datblygu, Tai ac Arweinyddiaeth Gorfforaethol. Bu’n gweithio gyda grŵp Pobl am 13 mlynedd, gan arwain Charter Housing a Derwen Cymru.

Mae Scott yn Aelod o Gyngor Cenedlaethol Cartrefi Cymunedol Cymru, yn Gadeirydd Rhwydwaith Cyfarwyddwyr Tai Cymru, yn aelod o’r Grŵp Iechyd a Thai cyfun o dan y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chartrefi Cymunedol Cymru, Partneriaeth Integredig Casnewydd a phrifysgolion Metropolitan Caerdydd ac Abertawe.

Trysorydd: Michael Grant

Ar hyn o bryd mae’n gweithio i Brifysgol Caerdydd yn un o’i Chyfarwyddiaethau Gweinyddol lle mae’n bennaeth ar Uned Gyswllt y GIG yn ogystal â bod yn rheolwr llinell i’r Uned Archwilio Mewnol ar y cyd ac i rai cyfleusterau ymchwil.

I ddechrau bu Mike Grant yn gweithio fel athro ar ôl y brifysgol ond yna cafodd ei hyfforddi fel cyfrifydd gyda KPMG ym mlynyddoedd cynnar y 1980au. Wedyn bu’n gweithio mewn nifer o swyddi cyllid i KPMG, Bwrdeistref Lambeth yn Llundain, y Swyddfa Gymreig, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Choleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, fel Cyfarwyddwr Cyllid yn y ddau olaf.

Ymddiriedolwyr

Helen Poole

Mae Helen Poole (BA Anrh PGDip) yn Gynghorydd Rhoi’r Gorau i Smygu mewn ysbyty ac mae’n gweithio yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd. Yno mae’n rhoi cyngor i gleifion mewnol ar eu harferion smygu ac yn cefnogi eu gofal wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Dr Iolo Doull

Mae Dr Iolo Doull yn Bediatregydd Resbiradol Ymgynghorol yn Ysbyty Plant Cymru yng Nghaerdydd, ac ef yw Swyddog Cymru i Goleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant. Mae Iolo’n siarad Cymraeg yn rhugl a chafodd hyfforddiant ym Mhrifysgol Southampton a Great Ormond Street yn Llundain, lle daeth yn arbenigwr pediatrig.

Mae ganddo raglen weithredol o ymchwil i glefydau resbiradol ymysg plant, a than yn ddiweddar bu’n ysgrifennydd y British Paediatric Respiratory Society. Mae’n gynghorydd allanol i’r Ymddiriedolaeth Ffibrosis Systig ac i’r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA), a bu’n Gadeirydd Gweithgor Resbiradol prosiect gwasanaethau Arbenigol i Blant a Phobl Ifanc (CYPSS) Llywodraeth Cymru. Hefyd Iolo yw Cadeirydd y Grŵp Cynghori Arbenigol Cenedlaethol ar Bediatreg sy’n adrodd i Lywodraeth Cymru.

Scott Sanders

Scott yw Prif Weithredwr Cymdeithas Tai Linc-Cymru. Gynt fu’n un o Gyfarwyddwyr Grŵp Pobl ac mae wedi dal nifer o swyddi â chyfrifoldeb am Reoli Asedau, Datblygu, Tai ac Arweinyddiaeth Gorfforaethol. Bu’n gweithio gyda Grŵp Pobl am 13 mlynedd, gan arwain Charter Housing a Derwen Cymru.

Mae Scott yn Aelod o Gyngor Cenedlaethol Cartrefi Cymunedol Cymru, yn Gadeirydd Rhwydwaith Cyfarwyddwyr Tai Cymru, yn aelod o’r Grŵp Iechyd a Thai cyfun o dan y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chartrefi Cymunedol Cymru, Partneriaeth Integredig Casnewydd a mentrau iechyd a lles Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Phrifysgol Abertawe.

Simon Wilkinson

imon yw Swyddog Polisi Gwasanaethau Rheoliadol a Rheng Flaen CLlLC. Mae ei gylch gwaith polisi’n cynnwys Iechyd Anifeiliaid, Iechyd yr Amgylchedd, Trwyddedu, Safonau Masnach, a hefyd Cynllunio at Argyfwng, Gwasanaethau Cofrestru, Gwasanaethau Crwnerol, a Chladdedigaethau a Mynwentydd. Mae ei rôl yn CLlLC yn ei roi mewn sefyllfa unigryw fel prif gyswllt amddiffyn y cyhoedd rhwng llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a’r Llywodraeth ganolog.

Cyn ymuno â CLlLC, bu’n Swyddog Safonau Masnach am fwy nag 20 mlynedd. Cyn hynny, Simon oedd Ysgrifennydd a Swyddog Hyfforddiant Penaethiaid Safonau Masnach Cymru, ac roedd hefyd yn aelod o fwrdd gweithredol Cyfarwyddwyr Amddiffyn y Cyhoedd yng Nghymru. Ers ymuno â CLlLC, erbyn hyn mae hefyd yn Ysgrifennydd i grŵp Cyfarwyddwyr Amddiffyn y Cyhoedd yng Nghymru.