PENAWDAU YSTADEGAU CYMRU

Ein nod yw i Gymru fod yn genedl ddi-fwg yn y pen draw, gan gyrraedd cyfradd smygu o 5% neu lai. 19% yw’r gyfradd ar hyn o bryd.

Y sefyllfa yng Nghymru

 • Mae 19% o oedolion yng Nghymru’n smygu
 • Dynion = 21% a menywod = 17%
 • 5,388 o farwolaethau y gellir eu priodoli i smygu a 26,489 o dderbyniadau i ysbytai y gellir eu priodol i smygu bob blwyddyn
 • Mae’r ganran smygwyr isaf, sef 13%, yn Sir Fynwy ac yng Nghastell-nedd Port Talbot mae’r ganran uchaf, sef 25%
 • Ni fyddwn yn cyrraedd targed Cymru sef 16% o oedolion yn smygu erbyn 2020 os yw’r amcanestyniadau diweddaraf yn gywir. Yn lle hynny rhagwelir y byddwn yn ei gyrraedd yn 2025

Gwasanaethau rhoi’r gorau i smygu

 • O gofio holl wasanaethau rhoi’r gorau i smygu y GIG (gan gynnwys fferyllfeydd ‘Lefel 3’ a gwasanaethau mewnol sydd ar gael trwy ysbytai a meddygfeydd meddygon teulu) dim ond 3.1% o smygwyr yng Nghymru a ddefnyddiodd wasanaethau’r GIG yn 2017/18. Mae hyn yn is na’r targed o 5% yng Nghynllun Gweithredu Cymru ar Reoli Tybaco.
 • Llwyddodd 43% o’r rheiny a gafodd gymorth i roi’r gorau iddi (dilysu ar ôl 4 wythnos)
17-18-map-01

Pobl Ifanc

 • Roedd 40% o oedolion sy’n smygu yn smygu’n rheolaidd cyn eu bod yn 16 oed
 • Mae 8%o fechgyn a 9% o ferched (15/16 oed) yn smygu’n rheolaidd
 • Mae 30 o bobl ifanc yn dechrau smygu pob dydd yng Nghymru
 • Ers y gwaharddiad ar smygu yn 2007, mae 15% yn llai o blant yn byw gyda rhiant sy’n smygu
 • Mae plant mwy na 70% yn fwy tebygol o ddechrau smygu os yw un rhiant yn smygu, ac yn fwy na dwywaith mor debygol o ddechrau os mai’r fam yw’r rhiant hwnnw
 • Mae mwg ail-law yn cynyddu risg plant bach o gael heintiau fel y ffliw, broncitis a niwmonia oddeutu 50%

Anghydraddoldebau

 • 28% yw canran y bobl sy’n smygu yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru, o gymharu â 13% ymysg yr oedolion lleiaf difreintiedig
 • Ers y gwaharddiad ar smygu dan do yn 2007, mae cyfraddau smygu wedi gostwng 5% ymysg y rhan fwyaf o ddosbarthiadau economaidd gymdeithasol. Ymysg y rheiny sy’n ddi-waith mae’r gyfradd wedi cynyddu 2%
 • Y grwpiau ethnig sydd â’r cyfraddau smygwyr uchaf yw dynion Affro-Caribïaidd â 37% ac wedyn dynion Bangladeshi â 36%
 • Mae cyfraddau smygu ymysg menywod o leiafrifoedd ethnig yn is
Smygu yw achos mwyaf anghydraddoldebau iechyd, yn enwedig ymysg pobl ag afiechyd meddwl, statws economaidd gymdeithasol is a menywod beichiog

Iechyd Meddwl

 • 36% yw’r gyfradd smygu ymysg pobl sydd ag afiechyd meddwlo gymharu ag 19% ymysg poblogaeth gyfan Cymru
 • Dynion = 41%, menywod = 34%

Beichiogrwydd

 • Mae canran y menywod beichiog sy’n smygu ar adeg eu hasesiad cychwynnol yn uwch i fenywod iau. Mae 30% o fenywod 24 oed neu iau yn smygu ar adeg eu hasesiad cychwynnol o gymharu ag 19% o fenywod 25-34 oed ac 16% o fenywod 35 oed a hŷn. (2017-18)
 • Menywod iau na 24 oed yw’r ystod oedran sy’n fwyaf tebygol o smygu drwy gydol eu beichiogrwydd
 • Bwrdd Iechyd Cwm Taf sydd â’r ganran uchaf o smygwyr beichiog, sef 24%. Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro sydd â’r ganran isaf, sef 14%

Mwg Ail-law

0

o heintiau neu glefydau ymysg plant

0

o ymgynghoriadau â meddygon teulu

0

o dderbyniadau i ysbytai

0

o achosion o syndrom marwolaeth sydyn babanod

 • Mae 34% o oedolion nad ydynt yn smygu yn dod i gysylltiad â mwg ail-law yn rheolaidd
 • Mae cysylltiad â mwg ail-law yn cynyddu risg canser yr ysgyfaint ymysg pobl nad ydynt yn smygu 20-30% a risg clefyd coronaidd y galon 25-35%
 • Yn 2016/17, roedd 44% o bobl yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yn dod i gysylltiad â mwg ail-law dan do ac yn yr awyr agored, o gymharu â 30% o bobl yn y cymunedau lleiaf difreintiedig.
 • Mae cyfraddau smygu yn y cartref wedi gostwng o 80% i 46% ac yng nghartrefi pobl eraill o 36% i 20% ers y gwaharddiad ar smygu yn 2007
 • Roedd 10% yn llai o dderbyniadau i ysbytai oedd yn gysylltiedig ag asthma ymysg plant dim ond blwyddyn ar ôl i waharddiadau ar smygu gael eu cyflwyno, a chododd y ganran i 17% tair blynedd wedi hynny

Economi

£ 0 miliwn

Cost economaidd smygu ar draws Cymru pob blwyddyn

£ 0 miliwn

Cost smygu i GIG Cymru yn benodol pob blwyddyn

£ 0 miliwn

Cost smygu i fusnesau Cymru yn benodol pob blwyddyn

money-1885540_1920
 • 20 y dydd = £56 yr wythnos, £243 y mis, £2920 y flwyddyn
 • 10 y dydd = £120 y mis, £1460 y flwyddyn
 • Gallai 28% – mwy na 500,000 – gael eu codi o dlodi pe baen nhw’n rhoi’r gorau i smygu
 • Mae 7 miliwn o aelwydydd sydd â smygwr arnynt mewn tlodi
 • Mae 65% o bobl Cymru, gan gynnwys 24% o smygwyr, yn cefnogi cynyddu trethi ar sigaréts a thybaco

Tybaco Anghyfreithlon

 • Mae 45% o smygwyr yng Nghymru wedi cael cynnig prynu tybaco anghyfreithlon
 • Digwyddodd 52% o’r pryniannau mewn cyfeiriad preifat
 • Mae 59% o’r rheiny sy’n prynu tybaco anghyfreithlon yn ei brynu o leiaf unwaith y mis
 • Digwyddodd 45% o’r pryniannau mewn tafarn neu glwb
 • £4 yw’r pris cyfartalog a delir am becyn o 20 o sigaréts anghyfreithlon
 • Mae 70% o brynwyr yn cytuno’n gryf ei fod yn caniatáu iddyn nhw smygu pan na allan nhw ei fforddio
 • Mae 45% yn ei ystyried yn broblem bwysig sy’n effeithio ar y gymuned leol
Mae 15% o’r holl dybaco sy’n cael ei smygu yng Nghymru’n cael ei ddosbarthu fel tybaco anghyfreithlon – canran uwch nag unrhyw ran arall o’r Deyrnas Unedig

Mannau Di-fwg

smokefree spaces
 • Mae 71% yn cytuno y dylid gwahardd smygu ar diroedd ysbytai
 • Mae 61% yn cytuno â gwahardd smygu mewn mannau hamdden cymunol fel parciau a thraethau
 • Mae 83% yn cytuno y dylid gwahardd smygu mewn meysydd chwarae i blant yn yr awyr agored
 • Mae rhywun yn marw oherwydd tân a achoswyd gan sigarét pob 3 diwrnod yn y Deyrnas Unedig
 • Mae 163 o danau mewn cartrefi yng Nghymru’n cael eu hachosi gan ddeunyddiau smygu pob blwyddyn
 • Prifysgol Metropolitan Caerdydd fydd â’r campws cwbl ddi-fwg cyntaf ym Mhrydain ar ôl iddi roi gwaharddiad ar waith ar bob un o’i champysau o fis Medi 2019 ymlaen

Cynhyrchion Nicotin

Mae rhyw 169,000 o bobl yn smygu e-sigaréts yng Nghymru

Mae e-sigaréts 95% yn llai niweidiol na sigaréts tybaco

Dim ond 11% o oedolion sydd wedi clywed am ddyfeisiau gwresogi nid llosgi

Mae sesiwn un awr o smygu shisha yn cyfateb i smygu 100 o sigaréts

Deddfwriaeth

 • Bydd meysydd chwarae i blant, tiroedd ysgolion a thiroedd ysbytai yn ddi-fwg o haf 2019 ymlaen
 • Mae tri thraeth di-fwg yn y Deyrnas Unedig, pob un ohonyn nhw yng Nghymru: dau yn Abertawe ac un yn Sir Benfro
 • Daeth pecynnau plaen yn orfodol dan y gyfraith ym mis Mai 2016
 • Daeth smygu mewn ceir pan fo rhywun o dan 18 oed yn bresennol yn anghyfreithlon ym mis Hydref 2015
 • Daeth gwaharddiad ar arddangos tybaco mewn mannau gwerthu i rym ym mis Rhagfyr 2012 i siopau mawr ac ym mis Ebrill 2015 i siopau llai
 • Daeth y gwaharddiad ar smygu mewn mannau cyhoeddus caeedig i rym yng Nghymru ym mis Ebrill 2007, ychydig o fisoedd cyn Lloegr
 • Ers y gwaharddiad ar smygu yn 2007, mae cyfraddau smygu ymysg y cyhoedd wedi gostwng 6%
 • Mae cyfraddau wedi gostwng 6% ymysg bechgyn yn eu harddegau ac 14% ymysg merched yn eu harddegau ers y ddeddfwriaeth yn 2007