Wedi ymrwymo i hybu iechyd y cyhoedd

Smokefree
Action Coalition

Am Y  SFAC

Mae ASH Cymru’n aelod o’r Smokefree Action Coalition (SFAC). Mae’r SFAC yn grŵp mawr o sefydliadau o bob rhan o’r Deyrnas Unedig sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo iechyd y cyhoedd. Daethant ynghyd i lobïo dros weithleoedd di-fwg ac yn awr maent wedi ymrwymo i leihau’r niwed a achosir gan dybaco’n fwy cyffredinol.

Yn dilyn ymgyrch gan y SFAC cyhoeddodd llywodraeth glymblaid San Steffan ei Chynllun Tybaco ym mis Mawrth 2011 a nododd strategaeth gynhwysfawr ac ynddi uchelgeisiau i ostwng cyfradd smygu i 18.5% neu lai erbyn 2015.

Nodau’r SFAC

Parhau i leihau’r niwed a achosir gan dybaco trwy sicrhau bod strategaeth effeithiol a chynhwysfawr, a ariennir yn llawn, ar reoli tybaco yn dal i fod yn elfen ganolog ym mholisi iechyd y llywodraeth.