smoking, pregnancy, help, wales

Rhoi’r gorau i smygu yw’r anrheg fwyaf caredig allwch chi rhoi i’ch babi cyn genedigaeth. Tra bod yn feichiog, fe all gostwng y sigarets teimlo fel tasg amhosib.

Rydym yn mynd i helpu chi ateb rhai o’r cwestiynau sy’n cael eu gofyn mwyaf aml i helpu chi efo’r penderfyniad i roi’r gorau i smygu.

Sut yw e’n niweidio fy mabi?

Rydych chi’n mewnanadlu dros 4,000 cemegion drwy bob sigaret.

Cemegion yn mynd o eich ysgyfaint i fewn i’ch llif gwaed.

Mae’r gwaed yn llifo i’r brych a’r llinyn bogail, yn syth i fewn i corff eich babi.

Mae’r mwg yn gallu parhau am lan at 15 munud yn y groth, cyfyngu’r cyflenwad ocsigen i’ch babi.

Beth yw e’n gwneud i’r babi?

Mae ei calon bach yn gorfod curo galetach pob tro rydych chi’n smygu. Os ydych chi’n smygu bydd eich babi yn dioddef o dynnu’n ôl nicotin ar ôl genedigaeth, maent yn hollol dderbyniol arnoch.

Bydd hyn yn achosi mwy o straen ar gyfer eich babi, a fyddynt yn ffeindio yn galetach setlo i lawr ar ôl genedigaeth.

Heb anghofio’r berygl o farwolaeth yn y crud. Mae plentyn gyda mam sydd wedi smygu yn 25% mwy tebygol o farw yn y crud wedi gymharu â un sydd heb.

Nag yw fy straen o roi’r gorau iddi yn waeth na smygu i’r babi?

Na. Mae smygu yn llawer fwy niweidiol na straen. Gall blysiau rhwng sigarets achosi straen, ond tynnu’n ôl yw hyn. Byddai’r blysiau yma yn parhau am tua 3 munud. Curo’r blysiau yma trwy wneud bach o siopa am y babi neu sgwennu rhestr o enwau am y babi. Byddwch chi’n teimlo hynod o well ar ôl rhoi’r gorau iddi. Fel rhywun sydd ddim yn smygu mae eich lefelau straen yn îs, perffaith am pan ddaw’r babi!

Beth am dorri i lawr?

Mae torri i lawr yn dechreuad da, ond nid yw’n cael gwared o’r holl niwed i’ch babi.  Mae smygu hyd yn oed cwpl o sigarets y diwrnod yn gallu achosi pwysau geni isel a phroblemau iechyd arall.  Trwy rhoi’r gorau iddi yn gyfan gwbl mor gynt ac y gallwch chi rydych chi’n sicrhau canlyniadau iechyd well ar gyfer y ddau ohonoch.

Mae fy mhartner yn smygu a ddyllwn nhw rhoi’r gorau iddi?

Yn sicr. Mwg ail-law yn gallu achosi niwed i chi a’ch babi, yn cynddu’r risg o gamesgoriad, genedigaeth gynamserol, pwysau geni isel, namau geni, marwolaeth yn y crud a phroblemau gall effeithio eich plentyn am fywyd fel fogfa ac alergeddau. Os yw’r ddau ohonych chi’n smygu, rhoi’r gorau iddi gyda’ch gilydd, byddwch chi’n cryfach fel tîm!

Iawn, felly beth yw’r manteision?

Bydd eich babi yn iach

Mae’r perygl o gamesgoriad, cyflwyno cynamserol, marw-enedigaeth a marwolaeth yn y crud wedi lleihau. Bydd gan eich plentyn siawns lai o ddioddef o broblemau iechyd, fel fogfa a heintiau yr ysgyfaint.

Byddwch yn ddisgleirio mwy

Eich dillad a gwallt yn mynd i arogli’n glan a bydd eich croen yn edrych well. Byddwch chi’n teimlo’n llai sâl ac yn gallu cymryd mwy o ocsigen i fewn i’r corff, sy’n gallu gwneud genedigaeth yn haws!

Rhydd o euogrwydd! 

Mae smygu yn gallu achosi teimladau o euogrwydd, neu poeni am y niwed mae’n gwneud i’ch babi. Unwaith rydych chi wedi rhoi’r gorau iddi byddwch chi’n rhydd o boeni neu teimlo’n euog . Yn sicr bydd eich babi yn ddiolchgar i chi.

Arian arian arian 

Gallwch chi achub llawer o arian. Mae pobl sy’n smygu 20 y diwrnod yn gallu achub dros £2,800 y blwyddyn trwy rhoi’r gorau i smygu. Meddwl beth gallwch chi prynu efo’r holl arian yna!

Llai o straen 

Ysmygwyr yn ddioddef o symptomau tynnu’n ôl nicotin, fel iselder a phryder, pob tro mae eu lefelau nicotin yn ostwng.

Eich iechyd 

Mae eich synnwyr o flas yn ddychwelyd a byddwch chi’n mwynhau’r blas o fwyd, yn enwedig unrhyw blysiau mwy! Eich anadlu a ffitrwydd cyffredinol yn wella. Ar ôl un blwyddyn yn di-fwg byddwch chi’n lleihau’r perygl o glefyd y galon.

samantha_eng

Samantha’s Story

“I was smoking between 10 and 20 a day and knew I had to give up but I couldn’t do it on my own. The help I got from my midwife Julie was brilliant. She came to the house and really helped me through it. She told me that we would set a date to quit and helped me prepare all week for that day. I got an inhaler and patches and within two days I’d quit and I haven’t smoked since but she still calls me up to see how I’m doing.

The readings on the carbon monoxide monitor used to scare me because of what was going through to the baby – the reading was 18 before but is now down to 2. Now I can’t even stand the smell of smoke! “I would encourage other mums-to-be to just give it a go, but they need support and someone to help them through it.”

Your Midwife, Health Visitor, GP or Local Pharmacy

Y lle gorau i ddechrau. Byddwn nhw’n cael yr holl atebion, cynnig cymorth bendigedig a rhoi’r cyngor cywir ar Therapïau Amnewid Nicotin (TAN)

Wait I still have more questions!

Our information pack, is filled with the answers to all of the questions you have, plus advice on where to go for more help.

Click here to download. Your baby will be thanking you for taking such an amazing step!

Quick answers?

Our online advisers are ready and waiting to give you all the advice you need for free on Facebook. Click the messenger button in the bottom right corner to get started.

Who else can help me?

Helpa Fi i Stopio yn gwasanaeth GIG rhad ac am ddim yng Nghymru. Rydyn nhw’n cynnig cymorth grŵp neu yn unigol. Yn rhai ardaloedd, rydyn nhw’n cynnig gwasanaethau wedi teilwra i smygwyr sy’n feichiog.

Ewch i: helpmequit.wales

Neu tecstiwch: HMQ i 80818

0800 085 2219